SMLUVNÍ PODMÍNKY
Všeobecné smluvní podmínky

 

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem podepsané objednávky, služeb, potvrzené cestovní kanceláří.

 

Cestovní smlouva

Objednávka zájezdu je ke stažení ve formátu PDF.

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ (příloha č.1 smlouvy o zájezdu) ve fromátu PDF.

 

Ceny služeb

Při vzniku smluvního vztahu zaplatí zákazník dle dohody buď plnou celkovou cenu služeb nebo zálohu ve výši 50% z celkové ceny služeb. Doplatek plné ceny služeb je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před započetím jejich plnění.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo upravit cenu v případě změny kurzu české koruny vůči měnám zemí, kam pobyt nebo zájezd směřuje, více než 6% a dále pří nepředvídatelném navýšení nákladů CK na pobyt nebo zájezd.

 

Změny dohodnutých služeb

Pokud nastanou skutečnosti bránící poskytnutí služeb podle předem stanovených podmínek, je cestovní kancelář povinna tutu skutečnost zákazníkovi neprodleně oznámit a zákazník může od již uzavřené smlouvy odstoupit bez povinnosti úhrady stornopoplatků. Neodstoupí-li ve lhůtě stanovené v oznámení, má se za to, že se změnou podmínek souhlasí.

 

Stornovací poplatky

Při odstoupení zákazníka od smlouvy bez závažných důvodů účtuje se stornopoplatek

  1. 30 a více dnů před poskytnutím první služby 10%
  2. 29 - 15 dnů 50%
  3. 14 - 8 dnů 75%
  4. 7 - 3 dny 90%
  5. do 2 dnů 100%

 

Zrušení zájezdu

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě, že 4 týdny před odjezdem nebude přihlášen dostatečný počet účastníků.

 

Upozornění

V průběhu zájezdu jsou účastníci povinni řídit se pokyny vedoucích nebo průvodců zájezdu. V případě porušení těchto pokynů resp. jejich zanedbání a následném vzniku škody ( na zdraví i majetku ) nenese cestovní kancelář za takovéto škody žádnou odpovědnost.

 

Reklamace

Případné reklamace uplatní zákazník neprodleně přímo u vedoucího nebo průvodce zájezdu nebo u cestovní kanceláře nejpozději do 14 dnů od ukončení zájezdu.

V případě prodeje služeb jiných CK prostřednictvím CK Ádr-tour nenese odpovědnost za poskytnuté služby tato CK a klient je povinen se řídit jejími Všeobecnými pokyny.